Mengenal Yayasan Nippon Zaidan

Mengenai Yayasan Nippon Zaidan: 

https://www.uniqlo.com/eu/en/contents/sustainability/jointpoc/about_NGOs